Organisatie

Op deze pagina volgt een uitleg van de organisatiestructuur van sv. STURAD aan de hand van het organogram.

ALV

Sv. STURAD heeft bestaansrecht omwille van haar leden. De leden zijn tevens het hoogste orgaan binnen sv. STURAD. De leden mogen in de Algemene Vergadering (ALV) stemmen over bepaalde zaken. Ze hebben de keuze om ‘voor’ te stemmen, ‘tegen’, of zich te onthouden van stemmen. De meeste stemmen gelden.

Bestuur

Na de ALV is het bestuur van sv. STURAD het hoogste orgaan. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf personen, die door de ALV worden benoemd. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Momenteel kent het bestuur zes functies, te weten: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester, coördinator commissies en functionaris PR en sponsoring.

> Bestuur

RAT en Kascontrolecommissie

Om het bestuur te ondersteunen op organisatorisch en financieel vlak zijn er de Raad voor Advies en Toezicht (RAT) en de Kascontrolecommissie. De RAT is het raadgevende en toezichthoudende orgaan binnen de vereniging en heeft als taak het adviseren van het zittende bestuur en de ALV en het toezicht houden op het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. De Kascontrolecommissie controleert het werk van de penningmeester van het zittende bestuur en daarmee alle in- en uitgaven van sv. STURAD en het financiële beleid van de vereniging in het lopende bestuursjaar.

Commissies

Ook zijn er binnen STURAD ter ondersteuning van het bestuur commissies gevormd. Deze commissies hebben ieder hun eigen taak. Een commissie bestaat uit minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Momenteel zijn er de volgende commissies binnen STURAD:
– de Akcie
– Galacie
– HAN-Festivalcie
– IC
– PR-cie
– Sportcie
– Skicie
– Weekendcie
– Webcie

> Commissies

Disputen

Op het moment telt sv. STURAD naast de commissies ook drie disputen.
Eén daarvan is Damesdispuut Abundantia en de ander is een slapend dispuut genaamd JEUH.

Anno 2009 is daar een nieuw dispuut bijgekomen genaamd “Je ne sais pas”.

> Disputen

Jaarclubs

Als laatste onderdeel in de stuctuur van sv. STURAD heeft de vereniging een aantal jaarclubs, momenteel zijn dat de volgende:

Jaarclub Coco Loco (2013-2014)
Jaarclub Femmes Fatales (2012-2013)
Jaarclub RAS (2010-2011)
Jaarclub Ceteris Paribus (2010-2011)
Jaarclub RAS (2010-2011)
Jaarclub Tompoesch (2008-2009)
Jaarclub Amizade (2007-2008)
Jaarclub Certo Certius (2006-2007)
Jaarclub BB (2006-2007)
Jaarclub UKOA (2005-2006)
Jaarclub ZEN (2005-2006)
Jaarclub Aphrodite (2005-2006)
Jaarclub Fides (2003-2004)

> Jaarclubs